KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

RAZVOJ TEHNOLOGIJA I PROIZVODA NA BAZI MINERALNIH SIROVINA I OTPADNE BIOMASE U CILjU ZAŠTITE RESURSA ZA PROIZVODNјU BEZBEDNE HRANE

Rukovodilac projekta

Dr MIRJANA D. STOJANOVIĆ
Naučni savetnik
ORGANIZACIJA KOORDINATOR
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
ORGANIZACIJE UČESNICI
1.Polјoprivredni fakultet,Univerzitet u Beogradu
2.Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu
BROJ ISTRAŽIVAČ MESECI (IM)
126 IM po osnovnom ugovoru / 110 IM u 2017.
TRAJANјE PROJEKTA
1.01.2011 - 31.12.2019.
EVIDENCIONI BROJ: TR 31003

PREDMET ISTRAŽIVANJA:

Predmet istraživanja ovog projekta je izučavanje i utvrđivanje mesta i uloge alumosilikatnih mineralnih sirovina i otpadne biomase u proizvodnji bezbedne hrane. Alumosilikatne prirodne mineralne sirovine, zahvalјujući svojim fizičko-hemijskim karakteristikama (zeolit, bentonit, apatit, diatomit i dr.) u datim uslovima, u prirodnom ili modifikovanom obliku, mogu biti dobri adsorbenti toksičnih metala,radionuklida amonijaka, toksina, organskih zagađivača. Sa druge strane otpadna biomasa iz slatkih voda (Myriophillum spicatum) i nusproizvodi prehrambene industrije (koštice voća) pod određenim uslovima mogu da imaju slične funkcionalne osobine kao alumosilikatne sirovine. Alumosilikatne materijali i otpadna biomasa, pojedinačno i u sinergiji, omogućavaju njihovu primenu kao korektori hemijskih, fizičkih i mehaničkih osobina zemlјišta, donori makro i mikroelemenata, modulatori hranlјivih podloga, nosači biološki aktivnih materija, pesticida, reakcioni filtri, filtracioni i reološki aditivi, doprinose ograničavanju uticaja supresivnih faktora koji onemogućuje ostvarenje proizvodnih i reproduktivnih potencijala bilјaka i životinja, koji pritom ugrožavaju njihovo zdravlјa i kvalitet proizvoda. Procesom modifikacije i tehnološkim tretmanom razvijaće se novi proizvodi, cilјnih karakteristika, remedijenti i adsorbenti – biosorbenti toksičnih metala i radionuklida prisutnih u zemlјištima, vodama, dodacima stočnoj hrani, sa cilјem sprečavanja njihovih negativnih uticaja na fiziološke procese bilјaka i životinja i ugrožavanja bezbednosti hrane.

Foto

SADŽAJ:

SADŽAJ ISTRAŽIVANJA:

Sadržaj istraživanja obuhvata pet osnovnih tematskih oblasti koje obuhvataju veći broj aktivnosti u zavisnosti od problematike koju obrađuju. Osnovne tematske oblasti (teme) projekta odnose se na:

1.Razvoj tehnologije i sredstava na bazi domaćih alumosilikatnih mineralnih sirovina i fitoakumulatora za sanaciju i remedijaciju zemlјišta kontaminiranih radionuklidima i toksičnim metalima (Pb, Cd, Zn, U).
2. Razvoj biosorbenata na bazi otpadne biomase i mineralnih sirovina, pojedinačno i u smeši
3. Optimizacija i verifikacija parametara procesa dobijanja mineralnog đubriva na bazi prirodnih fosfata i modifikovanog zeolita
4. Razvoj proizvoda za preveniranje uzajamno povezanih poremećaja zdravlјa goveda i životne sredine sa nastalim klimatskim promenama
5. Razvoj proizvoda na bazi prirodnih mineralnih sirovina u cilјu zaštite životinja od radioaktivne kontaminacije

U okviru sajta http://konverzijabiomase.com, izdvojeni su projektni rezultati istraživanja iz konverzije otpadne biomase kao nove oblasti istraživanja u ITNMSu sa visokom izvrsnošću (Sl.1.) U oblasti hidrotermalne konverzije biomase istraživanja su pionirska na nacionalnom nivou. Korešćene biomase za istraživanja prikazane su na Sl.2. Iz oblasti konverzije biomase proisteklo je pet doktorskih disertacija i jedna iz primene biljaka u fitoremedijaciji kontaminiranih zemljišta teškim metalima.

DOKTORSKE DISERTACIJE

ODBRANJENE DOKTORSKE DISERTACIJE PROISTEKLE IZ AKTIVNOSTI PROJEKTA TR 31003

  • Jelena Milojković: “Biosorpcija odabranih teških metala kompostom Myriophyllum spicatum” (2015.Tehnološko metalurški fakultet ,Univerzitet u Beogradu)-ITNMS
  • Tatjana Šoštarić: „Uklanjanje teških metala iz vodenih rastvora biosorbentom na bazi koštica kajsija kao otpadne biomase” (2016.-Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u beogradu)-ITNMS
  • Marija Petrović: “Uklanjanje teških metala iz njihovih vodenih rastvora otpadnom biomasom na bazi kukuruza (Zea mays L.)” (2016.- Tehnološko metalurški fakultet , Beograd)-ITNMS
  • Jelena Petrović: „Optimizacija procesa hidrotermalne karbonizacije komine grožđa i primena dobijene hidročađi“ (Tehnološko metalurški fakultet ,Univerzitet u Beogradu)-ITNMS.
  • Zorica Lopičić: „Proučavanje sorpcionog i energetskog potencijala otpadne biomase Prunus persica L.“ (2017.-Tehnološko metalurški fakultet ,Univerzitet u Beogradu) ITNMS
  • Mirko Grubišić: "Efikasnost zeolita i apatita u mobilnosti štetnih teških metala u zemlјištima i bilјkama” (2018.- Agronomski fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu) ITNMS

Ostvareni rezultati

Da li vam treba više informacija?

  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Radni vreme od 9 AM do 15 PM (GMT+1)