KONVERZIJA OTPADNE BIOMASE

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS) Beograd

Istorijat:
mali vodič
kroz istoriju instituta

Euraxes
researchers in motion

   Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, ITNMS, Beograd, osnovan je 1948 godine. Svoju celokupnu aktivnost ITNMS realizuje u okviru naučnoistraživačke delatnosti u domenu osnovnih, razvojnih, inovacionih i primenjenih istraživanja, zasnovanom na transferu znanju kao glavnom činiocu i pokretaču privrednog i ukupnog društveno ekonomskog razvoja. U svom dosašnjem radu posebna pažnja je posvećena razvoju novih materijala definisanih svojstava na bazi nemataličnih, metaličnih mineralnih sirovina i tehnogenih materijala. Jedan od pravaca istraživanja je posvećen zaštiti životne sredine i reciklaži sekundarnih sirovina različitog porekla uključujući i otpadnu biomasu.

   Procenjuje se da se u Srbiji godišnje generiše preko 3 miliona tona otpadne biomase, agro-industrijskog i urbanog porekla koji se uglavnom odlaže na otvorene deponije ili spaljuje, ugrožavajući tako životnu sredinu.

   Prema direktivi EU 1999/31/EC otpad sa vise od 3% organskog sadržaja ne sme se odlagati na otvorene deponije, već se mora adekvatno zbrinuti sobzirom da doprinosi emisiji gasova staklene baste a samim tim i klimatskim promenama.

   Kako otpadna biomasa u Srbiji predstavlja neiskorišćen obnovljivi resurs, tim mladih saradnika ITNMSa od 2011.god. otvorio je nov pravac istraživanja konverzije otpadne lignocelulozne biomase u agro-ekološke, ekonomski isplative proizvode I potencijalne obnovljive izvore energije.

Foto slajd

  • 1
  • 2
  • 3

Multidisciplinarna
istraživanja

Multidisciplinarna istraživanja su obuhvatila otpadnu biomasu prerađivačke industrije (komine grožđa, koštice voća,..) agrootpadni kukuruzni materijali dr.,) vodeni korov savskog jezera i njegovog komposta, (Myriophyllum spicatum), energetske biljke (miskantus), lišće paulovnije, kompost za uzgoj pečuraka...

Odabranim hemijskim, mehanohemijskim, termohemijskim I biološkim modifikacijama otpadne biomase, razvili smo nove generacije ekološko bezbednih proizvoda, kao što su :
• Biosorbenti teških metala i drugih polutanata iz kontaminiranih medijuma, visokog bisorpcionog kapaciteta u odnosu na konvencionelne, skupe materijale. Imobilizacijom biosorbenata umrežavanjem sa polimernim matriksom u granule doprinelo se unapređenju karakteristika, pogodnih za primenu u realnim sistemima.
• Termohemijskom konverzijom, dobijeni su ugljenični materijali - hidročadji otpadne biomase, visokog energetskog i širokog funkcionalnog agro-ekološkog potencijala
U toku je verifikacija hidročađi na povećanje plodnosti zemljišta kroz vegetacione oglede. Takodje se radi na dizajniranju bioreaktora za HTC u komercijalne svrhe, namenjen svim generatorima otpadne biomase
• Trenutno se se radi na optimizaciji maksimalnog iskorišćenja energetskog potencijala otpadne lignocelulozne biomase, različitim modifikacijama, radi njenog korišćenja kao obnovljivog goriva.

Koliko je ovo atraktivna oblas govori činjenica da je od 2014.god, u ovoj oblasti doktoriralo pet mladih istrazivaca iz ITNMSa, sa indikatorima visoke izvrsnosi I relevantnim pokazateljima za dalji privredni razvoj.

Rezultati istraživanja doprinose održivom upravlјanju otpadne obnovljive biomase, u ekološki bezbedne i ekonomski isplative materijale u funkciji cirkularne ekonomije.

Istraživanj u oblasti konverzije otpadne biomase realizuju se trenutno kroz dva projekta :

1. TR 31003 - RAZVOJ TEHNOLOGIJA I PROIZVODA NA BAZI MINERALNIH SIROVINA I OTPADNE BIOMASE U CILjU ZAŠTITE RESURSA ZA PROIZVODNјU BEZBEDNE HRANE, MINISTARSTVO PROSVET, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA RS (2011-2018),
Rukovodilac Dr Mirjana Stojanović, naučni savetnik

2. 401-00-1210/2018-05 - UNAPREDJENJE KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE KROZ ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADNOM BIOMASOM HIDROTERMALNOM KARBONIZACIJOM U ČVRSTA GORIVA , MINISATRSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE RS (2018).
Rukovodilac Dr Marija Mihajlović,viši naučni saradnik ITNMS

Foto opreme

REFERENC LISTA
PROJEKTA TR 31003 - RAZVOJ TEHNOLOGIJA I PROIZVODA NA BAZI MINERALNIH SIROVINA I OTPADNE BIOMASE U CILjU ZAŠTITE RESURSA ZA PROIZVODNјU BEZBEDNE HRANE, MINISTARSTVO PROSVET, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA RS (2011-2018)

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu izuzetih vrednosti M21a
2014
Detaljno
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu M21
2011
Detaljno
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu M22
2012
Detaljno
Rad u međunarodnom časopisu M23
2013
Detaljno
Rad u međunarodnom časopisu M24
2013
Detaljno
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini M31
2012
Detaljno
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M33
2011
Detaljno
Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja M44
2012
Detaljno
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51
2011
Detaljno
M82 – Novo tehničko rešenje (metoda) primenjeno na nacionalnom nivou
2014
Detaljno
M84 –Bitno poboljšano tehničko rešenje na nacionalnom nivou
2015
Detaljno
DOKTORSKE DISERTACIJE PROISTEKLE IZ PROJEKTA TR31003
Detaljno

Pamet Srbije

Beogradska hronika Jutarnji program